கலாசாரத்திற்கும் கல்விக்குமான உறவு

கல்வி

கலாசாரத்திற்கும் கல்விக்குமான உறவு

விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் விரைவான முன்னேற்றம் காரணமாக, கலாசாரத்;தின் பொருள் அம்சம் முன்னேறி, அதன் பரப்பளவு பெரிதும் விரிவடைந்து வருகின்றது. நவீன சமுதாயம் படிப்படியாக இந்த நுட்பங்களையும் அறிவியல் சாதனைகளையும் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கை முறைகளில் பின்பற்றி செல்கின்ற, அதே நேரத்தில் கலாசாரத்;தின் பொருள் அல்லாத அம்சம் மிகவும் பின்தங்கியிருக்கிறது. பொருள் கலாசாரத்;திற்கும் பொருள் அல்லாத கலாசாரத்;திற்கும் இடையிலான இந்த பரந்த வேறுபாடு சமூக மற்றும் கலாசார பின்னடைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.


கல்வியும் கலாசாரமும் நெருக்கமாகவும் ஒருங்கிணைந்ததாகவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, ஒரு சமூகத்தின் கலாசார முறை அதன் கல்வி முறையை நிலைநிறுத்துகிறது. உதாரணமாக, ஒரு சமூகத்தில் ஆன்மீக கலாசாரம் இருந்தால், அதன் கல்வி நடைமுறைகள் வாழ்க்கையின் தார்மீக மற்றும் நித்திய மதிப்புகளை வலியுறுத்துவதாக அமையும்.


கல்வியின் பொருள் மற்றும் நோக்கங்கள் ஒரு சமூகத்தின் கலாசார இலட்சியங்கள், மதிப்புகள் மற்றும் வடிவங்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு சமூகத்தின் கலாசாரத்;தைப் போலவே கல்வியின் நோக்கங்களும் இருக்க வேண்டும். அத்துடன் கல்வியின் நோக்கங்கள் பாடத்திட்டத்தின் மூலம் அடையப்படுகின்றன. கல்வியின் நோக்கங்கள் சமூகத்தின் கலாசாரத்;திற்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்படுவது போல், பாடத்திட்டமும் சமூகத்தின் கலாசாரத்;திற்கு ஏற்ப நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அதாவது ஒரு சமூகத்தின் கருத்துக்கள், மற்றும் மதிப்புகள் போலவே, அந்த சமூகத்தின் கல்வி பாடத்திட்டம் அதன் கலாசார விழுமியங்களை உணர அந்த சமூகத்தின் இலட்சியங்கள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிபந்தனையாக உள்ளது.


நடைமுறையில், ஒரு பாடசாலை என்பது சமூகத்தின் ஒரு சிறு உருவம் ஆகும். பாடசாலையின் மொத்த செயல்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் பாடசாலையினை நிறுவி ஒழுங்கமைக்கும் சமூகத்தின் கலாசார இலட்சியங்கள் மற்றும் விழுமியங்களுக்கு ஏற்ப ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றன.


இன்றைய கலைத்திட்டத்தின் படி பாடப்புத்தகங்களில் கலாசாரத்;தின் தாக்கம் காணப்படுகின்றது எனலாம். அதாவது பாடத்திட்டம் பாடப்புத்தகங்களில் உள்ளது. பாடத்திட்டத்தில் கலாசார விழுமியங்களின் சக்திவாய்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த பாடப்புத்தகங்கள் வடிவமைக்கப்பட்ட அல்லது நிர்ணயிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி எழுதப்படுகின்றன. பண்பாட்டு விழுமியங்களையும் விழுமியங்களையும் வளர்த்து மேம்படுத்தினால் மட்டுமே அந்தப் பாடப்;தகங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
மற்றும் கலாசாரத்துடன் கற்பித்தல் முறைகள் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால்தான், ஒரு சமூகத்தின் மாறிவரும் கலாசார வடிவங்கள் கற்பித்தல் முறைகளிலும் சக்திவாய்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பண்டைய காலங்களில் கல்வி ஆசிரியரை மையமாகக் கொண்டது மற்றும் குழந்தைகளின் மனதில் குறிப்பிட்ட அளவிலான அறிவை திணிக்க முயன்றது – அவர்களின் இயற்கை ஆர்வங்கள் மற்றும் தேவைகளை மிகவும் புறக்கணித்தது. இவ்வாறு செயற்கையாகக் கல்வியின் முன்னேற்றத்தின் விளைவு இயந்திரக் கிரமம் மற்றும் மனப்பாடம் செய்தல் என்பனவாகும். இன்றைய காலகட்டத்தில் கல்வி என்பது குழந்தைகளை மையமாகக் கொண்டதாகிவிட்டது.


இக்கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் ஆசிரியர்கள் மிக முக்கியமானவர்களாக காணப்படுகின்றனர். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆசிரியரும் அவர் ஒரு ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினராக இருக்கும் சமூகத்தின் கலாசார இலட்சியங்கள் மற்றும் மதிப்புகள் மூலம் ஊக்கமளிக்கிறார். அத்தகைய ஆசிரியர் மட்டுமே தனது பணியை வெற்றிகரமாக அடைகிறார். அத்தகைய ஆசிரியரால் மட்டுமே குழந்தைகளில் உயர்ந்த இலட்சியங்களையும் ஒழுக்க விழுமியங்களையும் புகுத்த முடியும். ஆசிரியரின் இலட்சியவாதமும் உயர்ந்த இலட்சியங்களும் குழந்தைகளால் கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் ஆனால் நிச்சயமாக உள்வாங்கப்படுகின்றன. ஆசிரியரின் இலட்சியவாதம் மற்றும் உயர்ந்த இலட்சியங்கள் அவரது தேசத்தின் சமூகத்தின் கலாசார விழுமியங்கள் மற்றும் மதிப்புகளை உள்ளடக்கியவையாகும்.


மேலும் கலாசார விழுமியங்களும் ஒழுக்கத்தின் கருத்தை அதிகமாக பாதிக்கின்றன. அந்தவகையில் சிந்தனை மற்றும் வாழ்க்கையின் தற்போதைய கலாசார முறைகள் ஒழுக்கம் பற்றிய நமது கருத்தாக்கத்துடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சர்வாதிகாரம் ஆட்சி செய்த பண்டைய மற்றும் இடைக்கால சமூகங்களில், ஒழுக்கம் என்ற கருத்து அடக்குமுறையாக இருந்தது. ஆனால் நவீன காலத்தில் வாழ்க்கையின் ஜனநாயக விழுமியங்கள் உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், ஒழுக்கம் என்ற கருத்தாக்கம் உணர்ச்சிகரமான அல்லது விடுதலை அல்லது சுய ஒழுக்கம் என்று பொருள்படும்.


அத்துடன் ஒருவருடைய கலாசாரத்தில் கல்வியின் தாக்கம் இன்றியமையாததொன்றாகும். அந்தவகையில் கலாசாரத்தின் பின்வரும் விடயங்களில் கல்வி தாக்கம் செலுத்துகின்றது எனலாம். அந்தவகையில் அது தொடர்பாக பார்க்குமிடத்து: ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற நாடுகளை விட அதன் சொந்த கலாசாரத்;தின் மேன்மையை நம்புகிறது மற்றும் பறைசாற்றுகிறது. எனவே, அதன் கலாசாரத்;தை அதன் அசல் வடிவத்தில் பாதுகாக்க முயற்சிக்கிறது. அப்பணியை முடிக்க கல்வி ஒன்றே வழியாக அமைகின்றது.


அதாவது கல்வி சமூகத்தின் கலாசாரத்;தை பாதுகாக்கின்ற ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது அது ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு கலாசாரத்;தை கடத்துவதன் மூலம் அதன் பாதுகாப்பிற்கான சிறந்த உத்தரவாதம் என்பதால், பாதுகாப்பு செயல்முறை பரிமாற்ற செயல்முறையையும் உள்ளடக்கியது.அத்துடன் கல்வியின் செயல்பாடு சமூகத்தின் கலாசாரத்;தைப் பாதுகாப்பது மற்றும் கடத்துவது மட்டுமல்ல, சமூகத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்கான கலாசார விழுமியங்கள் மற்றும் மதிப்புகளில் தேவையான விரும்பத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவருகிறது. சமூக முன்னேற்றம் அடுக்கடுக்காகப் போய் வீணாகிவிடும்.


கலாசாரம் என்பது ஒரு சமூகத்தின் உயிர்நாடி ஆகும். கலாசாரம் இல்லாமல் ஒரு சமூகம் விரைவில் அல்லது பின்னர் சிதைந்து இறந்துவிடும். கல்வியானது அதன் பல்வேறு செயல்பாடுகள் மற்றும் திட்டங்கள் மூலம் கலாசாரத்;தின் தொடர்ச்சியை நிலைநிறுத்துகிறது. ஒரு சமூகம் தனது கலாசாரத்;தைப் பாதுகாத்து தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்துவதற்கு பாடசாலைகளை நிறுவுகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளலாம். ஆனால் சில பாடசாலைகள் அதன் குழந்தைகளிடையே கலாசார பேரினவாதம் மற்றும் மேன்மை வளாகங்களை வளர்க்க முயற்சி செய்கின்றன.


மற்றும் கல்வியானது குழந்தையின் ஆளுமையை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதற்காக, இது பல்வேறு கலாசார சிந்தனை, நடத்தை மற்றும் கலாசார மதிப்புகளின் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறது, இதனால் குழந்தைகள் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும், சமூக ரீதியாகவும் மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் அதிகபட்சமாக வளர்ந்துள்ளனர்.


எனவே அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் காரணமாக பொருள் கலாசாரம் வேகமாக வளரும் போது, இலட்சியங்கள், மதிப்புகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் கொண்ட பொருள் அல்லாத கலாசாரம் இரண்டிற்கும் இடையே ஒரு இடைவெளியை உருவாக்குவதில் பின்தங்குகிறது. இந்த கலாசார பின்னடைவை அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்களால் குறைக்க கல்வி மட்டுமே ஒரே வழியாகும்.

கோ.மிதுசியா,
நான்காம் வருட,
கல்வியியல் சிறப்பு கற்கை மாணவி,
கல்வி, பிள்ளை நலத்துறை,
கிழக்குப்பல்கலைக்கழகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *